Släkten Leffler och Reuterskiöld
Generation 3
Barn av Joen Hansson Leffler
HANS JOENSSON LEFFLER
Född?
Död före 4 februari 1673
Gift med?
Barn:
1. Hans Hansson Leffler d.y. född?, död 1690 Gift med Anna Evertsdotter död 1695
2. Sven Hansson Leffler d.ä född ca 1651, död 1721. Gift 23 april 1678 med Maria Molin Danielsdotter Mylliander
3. Möjligtvis Christina Leffler född?, död? Gift 1664 i Stockholm med Johan Werderman
4. Möjligtvis Sara Leffler född?, död? Gift 9 september 1677 i Stockholm med Henrik Zedritz, stämpelmästare
5. Anna Leffler född?, död? Gift 1 november 1677 i Stockholm med Anders Åberg

Hans Joensson Leffler var borgare i Stockholm. Som skutskeppare, seglade han mellan Hyndevad och Stockholm samt mellan dessa orter och städerna i Västmanland Arboga, Köping och Västerås.


Barn av Daniel Hansson Leffler
SIMON DANIELSSON LEFFLER
Född?
Död, ej före 1685
Gift 1666 med Margaretha Henriksdotter Burman från Arboga. Dotter till Henrik Burman, borgmästare i Arboga 1651?
Barn?
Simon Danielsson Leffler upprätthöll släktens traditioner som vantmakare vid Hyndevad och efterlämnade flera barn. Okända?
Barn av Simon Hansson Leffler
SIMON SIMONSSON LEFFLER
Född?
Död 1667
Gift med Åletta Evertsdotter Drost född?, död 1668
Barn:
1. Okänd son
2. Okänd dotter
Simon Simonsson Leffler och hans hustru dog båda relativt unga. Simon benämndes Kunglig Maj:ts källarbetjänt.
Barn av Hans Hansson Leffler, född 1590
CHRISTINA HANSDOTTER LEFFLER
Född?
Död 24 april 1645 i Arboga
Gift 16 septebmber 1638 i Arboga med Henrik Barckhusen i hans 1:a gifte. Född 9 juli 1607 i Lübeck, död 1 februari 1671 i Arboga. Borgmästare i Arboga. Godsägare på Dylta bruk. Son till köpman Peter Barckhusen och Elisabet Mossebeck från Tyskland.
Hans 2:a gifte 28 mars 1649 i Arboga med Margareta Jonsdotter Palmgren född 24 maj 1625, död 20 juli 1687. Dotter till f.d. borgmästaren i Arboga, Jon Jonsson och syster till Johan Lefflers hustru och även till Catharina Jonsdotter Palmgren som var Matthias Pahls hustru i hans 1:a gifte. Matthias Pahls 2:a gifte var med Magdalena Leffler, se nedan
Barn: Gifte 1 (barnbarn till Hans Hansson Leffler, gen 1.)
1. Peter Barckhusen, född?, död 1654
2. Hans Barckhusen, född?, död 1691. Borgmästare i Arboga. Godsägare på Dylta bruk. Gift 1673 på Riddarhyttan i Skinnskatteberg med Brita Funck, död 1716 i Arboga. dotter till Simon Funck. Hennes gifte 2 1692 med Hans Preuss. Rådman i Stockholm, inspektor och storföretagare. Adlad Ehrenpreus 1694
3. Malin Barckhusen, född?, död före fadern 1671. Gift med Johan Kumbleaus. Kaplan i Arboga, senare kyrkoherde i Möklinta
4. Kerstin Barckhusen, född?, död 10 februari 1707. Begraven i Axbergs kyrka. Gift med Sebastian Geijer, född 1634, död 1701, begravd i Axbergs kyrka 1 september 1701. Bergsfogde och handelsman i Lindesberg samt direktör över Dylta bruk. Son till Kristoffer Geijer, död före 1659 och Dorotea de Becsche, född 1608, död 1696
5. Elisabet Barckhusen, född?, död före fadern 1671. Gift med Reinhold Höijer. Handelsman i Arboga
Gifte 2: hans dotter Margareta

Henrik Barckhusen kom till Sverige 1621 via Danmark till Malmö där han uppehöll sig och gick i skola hos handelsmannen och borgmästaren Jost Leidebur. Efter en lång tid i handelsmetropolen Hamburg bestämde han sig för att bosätta sig i Sverige efter ett råd från hans broder Hans, som 1626 blivit borgare i Stockholm. 1627 vid pingsten reste han till Sverige för att vara broderns medhjälpare i hans affärer. Under de närmaste åren gjorde han många resor till Tyskland och Holland. Han bodde i Stockholm i innerstaden. Burskap som borgare fick han 17 mars 1638 då han avlade sin ed inför magistraten.
När Hans Hansson Leffler avled 1639 Övertog Henrik Barckhusen förutom Dylta bruk aven sin svärfars fastighet i Arboga, som låg inom området mellan rådhuset och ån, i nuvarande kvarteret Kungsgården. I mantalsskrivningen för 1636 anges 8 vuxna medlemmar i hushållet i fastigheten. Standarden var mycket hög med stora utrymmen. Atmosfären var aristokratisk med kungliga porträtt, vackra tavlor, boksamling etc. som hör en herreboning till. Bostaden var också representationsvåning och härbärge åt kungligheter och landets dignitärer. Bl.a inför Arboga Riksdag 1659 då hovet med den endast 4-årige blivande Karl XI tillsammans med hovdamer och överstemarskalk, friherre Vilhelm Taube befann sig bland de inkvarterade. Barckhusens status var mycket hög trots att detta ännu var långt innan han valdes till borgmästare i staden, vilket skedde 9 februari 1664 efter rekommendation av landshövding Sparre till Kunglig M:t. Han hade jämte Abraham Hult detta ämbete. När Hult avled kort därpå valdes Lars Esajaeson. När han avled 1674 valdes Henrik Backhusens son Hans (Johan) till borgmästare.

Vid Dylta bruk, som var det enda svavelbruket i Sverige, startade Barckhusen också tillverkning av alun. En uppgift av sonen Hans uppger fadern som den som "svenska barn med stor omkostnad alunsjuderiet först har lära låtit". Bruket var av stor betydelse för Sverige och Henrik förlänades av drottning Kristina 1649 och 1654 flera hemman i Axbergs, Hofsta och Kils socknar under bergfrälse, alltså skattefrihet. 1650 beviljades han 10 års frihet från tull av brukets produkter. 1661 medgavs han detta ytterligare i 10 år. Svårigheterna att utvinna malm ökade med gruvschaktets djup och 1665 uppger Barckhusen att han med stora kostnader måste göra en ny gruva. Han var också verksam vid Östuna gård i Köpinge socken där han drev kvarnrörelse mot en avgift till ägaren, svärfadern Hans Leffler och efter 1639 till dennes arvingar. Säkert kom Hans Leffler väl överens med sin svärson och gjorde mycket för att underlätta för honom och sin dotter och maka deras väg.

Mellan 1636 och 1642 uttrycks det missnöje både i Arboga och Stockholm om hans tillvägagångssätt i affärerna. Genom sina omfattande utländska kontakter fick bruken bättre avsättning och priset på järn trissades upp på den svenska marknaden. 1636 införde han från Holland 342 tunnor salt sill men det fanns ingen uppgift på någon export. Efter svärfaderns död 1639 kom dock exporten av stångjärn, svavel och vitriol igång ordentligt mestadels till Holland och i mindre omfattning till Lübeck, Danzig och till England. Värdet av utförseln uppgick 1639 till 10.701 daler, 1640 till 16.141 daler och 1641 då även export av alun kommit igång 22.049. I Stockholm var man 1642 på magistratens handelskollegium förgrymmad över att affärena dirigerades från annan ort än från Stockholm. För att undvika påföljder såg han sig tvungen att bosätta sig där och finns upptagen i taxeringslängden av år 1643, som utvisar att han bodde i södra kvarteret i Staden mellan broarna. Emellertid var det i Arboga, som han var bofast och bosättningen i Stockholm av det skälet att det underlättade för exporten.

Efter bondeupproret i Närke 1653 var Barckhusen en av de utsedda att sitta till doms över de revolterande bönderna, vilkas straff ofta blev hårda. 1 februari 1671 avled Barckhusen och på palmsöndagen 16 april ägde begravningen rum i Arboga stadskyrka under grandios ceremoni med tal av kyrkoherde Georg Henrik Wintrosius. I kyrkan finns porträtt av honom och hans två hustrur. Precis som på klostertiden begravdes samhällets högste i närheten av altaret i kyrkan och Barckhusen ligger begravd rakt under altardisken.

Christina Leffler är begraven i grav nummer 4, som inköptes av maken för 50 daler. Inskription på gravstenen "Anno 1645 den 24 april afsomnade i herranom S. hustru Christina Hans dotter. Gud förläne henne" etc. Kring ett hus finns inskriperat H.B.H. och K.H.D.
Genom Christina Leffler (liksom hos systern Anna) finns ättlingar i rakt nedstigande led från Hans Leffler den äldste i generation 1 ännu i våra dagar. Hans Leffler, gen 1 är ättling i rakt nedstigande led till ättlingarna i Dylta bruk, som heter Åkerhielm alltsedan Samuel Åkerhielm blev ingift med Hans Hanssons Lefflers, (generation 2) dottersons dotterdotter Anna Christina Feif. Se vidare om historik över Dylta bruk

ANNA HANSDOTTER LEFFLER
Född 6 maj 1615
Död 10 juni 1668
Gift 5 juli 1634 med Olof Mikaelsson Hising, född 25 juli 1609, död 6 juli 1667. Borgmästare i Köping.
Barn:
1. Anna Hising, född omkring 1635-40 i Köping. Hon levde ännu 1691 i Falun som änka. Gift med Jacob Kahlmeter d.y., född omkring 1620 i Stockholm, död 1669 i Falun. Bergsman och handelsman i Falun
2. Carl Hising, född 13 november 1646, död i november 1702. Begraven i Köpings kyrka 22 november 1702. Borgmästare och postmästare i Köping. Gift 28 november 1680 med Barbro Petré

Anna Lefflers make Olof var son till Michael Olofsson, borgmästare i Köping, som hade två bröder, Carl och Anders. Deras fader Olof kom från Hisingen i Göteborg och var under åren 1583-89 och 1593-95 kungsfogde i Ulvesunds län. Under mellanåren deltog han under Upplandsfanan i kriget mot Ryssland. Sin hemvist hade han i Ullvi i Köpings socken där han hade skattefrihet.

Anna skänkte 1667 en ljuskrona till Köpings kyrka till minnet av sin make. Annas fader Hans Hansson Leffler hade några decennier tidigare skänkt silverföremål till samma kyrka. Hon lät återuppbygga Bernshammars järnbruk, som brunnit ner.
Genom Anna Leffler (liksom hos systern Christina) finns ättlingar i rakt nedstigande led från Hans Leffler den äldste i generation 1 ännu i våra dagar. Hans Leffler, gen 1 är fars-mormors-farfars-mormors-farfars-mormors-farfar till Lisbeth Ahlzén-Grahn, född 13 juni 1938 i Göteborg, Oscar Fredriks församling. Hon är nu bosatt i Kungälv.

MAGDALENA HANSDOTTER LEFFLER Född 14 februari 1628 på Östuna i Björkskogs socken i Västmanland. Död 5 juni 1685 i Stockholm. Begraven 2 augusti 1685 i Storkyrkan i Stockholm
Gift 1. 3 maj 1644 med Mathias Pahl i hans 2:a gifte född 1607, död 21 september 1668 i Stockholm. Hans 1:a gifte var 1632 med Catharina Jonsdotter Palmgren från Arboga född 3 oktober 1612, död 9 januari 1643, dotter till f.d. borgmästaren i Arboga. De hade 7 barn. Mathias, som inflyttade till Sverige 1624 var son till Casper Pahl, handelsman i Lübeck, och Anna Roden.
Gift 2. 28 december1670 med Anders Barckman, adlad Leijonklou, nummer 841 år 1673, född 1634, död 1719. Sändebud i London och i Danmark. Äktenskapet var barnlöst. Anders var son till Jacob Barckman, död 1699, rådman och var sonson till Albrecht Barckman. Syskon till Anders: 1.Johan Leijonberg, född 1625, död 1691, friherre och svenskt sändebud i Paris 2. Didric Leijonberg, sjötullsöverinspektör i Finland
Barn:
1. Casper Pahl, född 1646, död 13 mars 1648
2. Berndt Pahl, född 1647, död 1648
3. Magdalena Pahl, född 1650, död 3 februari 1691 i Stockholm. Begraven 24 februari 1691 i Storkyrkan. Gift 1664 med Daniel Cameen, född 1625, död 1692. Adlad Cameen 1687. Borgmästare i Stockholm. Han inrättade också auktionskammaren i Stockholm. Ätten Cameen fortlever möjligen i Ryssland. Efterkommande också möjligen genom dottern Elisabeth Magdalena Cameen, född 1729 gift med Christian Ludvig Virgin, adel nr 1848
4. Wilhelm Pahl, född 1652, död? Levde ännu 1668
5. Gertrud Pahl, född och död 1655
6. Hans Pahl, född 1657 i Stockholm, död 13 maj 1708 i Stockholm. Presidentsekreterare i kammarkollegium.
Gift 1. 15 augusti 1686 i Stockholm med Anna Snack, född 27 januari 1671 i Stockholm, död 20 juli 1702 i Stockholm.
Gift 2. 4 januari 1703 med Charlotta Cronström, född 5 mars 1676, död 3 januari 1706

Tillbaka till Huvudsidan   Generation 4    Generation 2